Wat wij doen

icon_overdragenicon_validerenicon_organiserenicon_adviserenicon_analyseren

Wat wij doen

Wij verbinden ons aan onze opdrachten, afspraak is afspraak, en we gaan voor een 10. Door onze integrale aanpak zijn we in staat om binnen de gestelde tijd en binnen budget oplossingen te realiseren en te implementeren. De enige voorwaarde is dat we het samen doen gedurende alle fasen van het project. Daarom starten we pas als we gezamenlijk commitment hebben over doel en resultaat, over tijd en budget en over de rolverdeling tussen de klant en Condigne.

Met deze afspraken gaan we aan de slag met de invulling en uitvoering van het project. Daarin volgen we altijd een vast stramien van verschillende fasen, die in meerdere of mindere mate worden ingevuld, afhankelijk van soort project en gewenst resultaat. De vijf verschillende fasen vind je hieronder nader toegelicht.

Analyseren

AnalyserenZelfs al voor we de opdracht ontvangen zijn wij al met analyses bezig. Wat is het doel van het project en wat is het gewenste resultaat? En hoe krijgen we dat helder verwoord voor zowel de klant als voor degenen die het project gaan uitvoeren. Dat begint dus met heel veel vragen stellen en vooral doorvragen, zelfs als dat ongemakkelijk lijkt te worden voor de opdrachtgever. Totdat we het speelveld volledig in kaart hebben gebracht, weten hoe we het spel gaan spelen en waar het toe moet leiden.

Als het vraagstuk en het gewenste resultaat dan eenmaal helder zijn, kunnen we aan de slag met de verdere analyse van de bestaande situatie. We moeten inzicht hebben in de IT-structuur die er al staat, de verschillende oplossingsrichtingen verkennen en de in te zetten technieken, methodes en resources vaststellen. Zo ontstaat een plan waarmee het project stapsgewijs uitgevoerd kan worden, waarmee we kunnen sturen op tijd en kwaliteit en waarbij de opdrachtgever voortdurend inzicht heeft in de voortgang.

Adviseren

Tijdens en na de analyse bij de planvorming moeten door de opdrachtgever steeds weer keuzes gemaakt worden. Wij ondersteunen je hierbij voortdurend, bouwend op onze ruime ervaring met projecten. Of het nu gaat om de keuze uit verschillende methoden en technieken of de inzet van de juiste mensen en middelen, wij weten welke verschillende alternatieven er zijn en kunnen de consequenties daarvan laten zien. Daarmee kan de opdrachtgever weloverwogen keuzes maken, die in een later stadium niet tot onaangename verrassingen leiden. Adviseren is ook niet een specifieke fase in een project – hoewel het zwaartepunt wel in het begin ligt – maar is een continu doorlopende activiteit, die wij ook als integraal onderdeel van projecten beschouwen. Wij laten je zo optimaal van onze kennis en ervaring gebruikmaken.

Doordat onze adviseurs geschoold zijn in de praktijk, een pragmatische, creatieve inslag hebben en zeker niet alleen afgaan op de theoretische kaders, geven zij aan de hand van herkenbare voorbeelden advies over praktisch toepasbare oplossingen, omdat zij weten wat in specifieke situaties wel werkt en wat niet.

Organiseren

Niets is zo lastig als het bouwen van een projectteam of een organisatieonderdeel. Zeker niet als dat team ook nog moet samenwerken binnen en met een bestaande organisatie. Bij diverse opdrachtgevers hebben wij aangetoond een coherent en resultaatgericht team te kunnen bouwen met mensen uit verschillende disciplines. De daarvoor benodigde mensen met verschillende rollen, competenties en kwaliteiten hebben we ook in huis. Maar naast het organiseren van het team organiseren we ook het project. Desgewenst voeren we de regie over het gehele project en leiden zo het team in samenwerking met de klant naar het gewenste resultaat.

Condigne is zelf zo georganiseerd dat we de teams bij de klant ook continu monitoren en bijstaan. We trekken aan de bel als er zaken niet goed dreigen te gaan, maar ook bieden wij het team doorlopend ondersteuning met onze kennis en ervaring, onze ideeën en alternatieven.

Valideren en verifiëren

Deze twee begrippen moeten we onderscheiden om duidelijk te maken op welke wijze we met de kwaliteit van het eindresultaat omgaan. Valideren geeft ons antwoord op de vraag: Bouwen we het product of systeem op de juiste wijze. Verifiëren beantwoord een andere vraag, namelijk Bouwen we het juiste product of systeem.

Wij valideren projecten, producten en systemen om te achterhalen of het op de juiste manier – volgens de eisen en wensen, spelregels en geldende normen wordt gemaakt. We noemen dit Quality Assurance, waarbij getoetst wordt of een en ander klopt. Een project wordt door ons nooit opgeleverd als we niet kunnen verzekeren dat het systeem volgens de normen en kwalificaties is gebouwd.

Verifiëren is evenals valideren een vast onderdeel van ons werk. Maar anders dan bij valideren gaat het hier om de vraag of het project, product of systeem doet wat het moet doen. We focussen ons op de verschillende aspecten van het vervaardigde systeem. Dit noemen we Quality Control. We stoppen pas als het geheel voldoet aan de verwachtingen van de klant, die we vooraf met elkaar gedefinieerd hebben.

Voor beide manieren van werken – valideren en verifiëren – hebben we de beschikking over een groot arsenaal aan methoden en technieken, zowel proven als experimenteel, die we inzetten waar we het optimale resultaat kunnen verwachten. Door gebruik te maken van zowel traditionele als revolutionaire technieken (zoals geautomatiseerd testen, re-engineering en test-robots) kunnen we onze gezamenlijke doelen bereiken.

Overdragen

Het lijkt zo simpel om aan het einde van het project te stoppen en het opgeleverde achter te laten. Voor ons is de overdracht een wezenlijk en veel complexer deel van het project, waar we zorgvuldig mee om willen gaan. Uiteraard gaat het hier om het gewenste resultaat en daar moetje in ieder geval van overtuigd zijn: we hebben het gehaald! Maar zelfs als dat doel bereikt is, blijft er nog veel te organiseren bij de overdracht. We denken daarbij aan de documentatie van ons werk. Is het voldoende toegankelijk en beschikbaar voor de opdrachtgever? Maar meer specifiek ook voor de gebruikers. Is het systeem voldoende bruikbaar en hebben ze de benodigde kennis om er mee om te gaan ook tijdig opgedaan? En tot slot horen hier ook een evaluatie, een formele overdracht en afspraken met betrekking tot de toekomst bij. Pas dan kunnen wij zeggen dat het project geslaagd is.